Musik som middel til integration, inklusion og kulturdannelse af tosprogede børn i alderen 3 - 6 år

Musik som middel til integration, inklusion og kulturdannelse af tosprogede børn i alderen 3 - 6 år

Musik som middel til integration, inklusion og kulturdannelse af tosprogede børn i alderen 3 - 6 år

Projekt, der arbejder med sang og musik som inkluderende faktor med særligt fokus på tosprogede børns kulturelle og sproglige udvikling.

Projektet har fokus på at inddrage tosprogede børn i alderen 3-6 år i en aktiv og kunstnerisk proces, hvor hovedvægten vil være på det musiske. Dette med henblik på, at børnene får et godt sprogligt fundament til at indgå i fællesskaber, til at kunne udtrykke sig, være innovative og til at kunne indgå i et kulturelt demokrati.

Projektansvarlig vil sammen med Musik & Billedskolen, Varde samt Varde Kommunes underviser af tosprogede børn udvikle, gennemføre og evaluere projektet.

De tosprogede børn gives et forspring ved at forberede dem i et forløb, inden deres etnisk danske børnehavekammerater bliver en del af projektet. Derved får de tosprogede børn mulighed for at mestre og være rollemodeller for deres børnehavekammerater. Samtidig styrkes børnenes selvtillid i forhold til at indgå i et fællesskab.

De tosprogede børn vil ligeledes blive inddraget i processen med at udvælge dagens sange, rim og remser ud fra en gennemarbejdet billedsangbog og ud fra demokratiske beslutningsprocesser.

De tosprogede børn vil i særlig grad opnå:

  • En øget sprogtilegnelse

  • Evnen til at indgå i et fællesskab

  • Øget selvværd og selvtillid

  • En forståelse for - og integration i den danske kultur.

 

En sidegevinst vil være, at ovenstående vil få positiv afsmittende effekt på de etnisk danske børn i børnehaven. Fokus på den sproglige udvikling styrker både de tosprogede børn og de etnisk danske børn.

I projektet indgår kurser for pædagogerne, så de efter projektets afslutning kan videreføre arbejdet med musik som en understøttende faktor i forhold til integration og sproglig udvikling.

Derudover bliver viden, erfaringer og resultater delt med dagtilbud, kulturskoler og undervisere af tosprogede børn i Varde, Esbjerg og Tønder kommuner.

Erfaringerne herfra vil kunne danne baggrund for nye metoder til at styrke indsatsen for tosprogede børn med anden etnisk baggrund i – og udenfor Varde Kommune.

Projektperiode: 2018.