En spirende kulturindsats

En spirende kulturindsats

En spirende kulturindsats

Projektet er en udforskning af tværprofessionelt samarbejde om børns møde med kultur, kunst og natur gennem kursusaftener, temakasser og evalueringsmøder i dagsinstitutioner. Der er fokus på kompetenceudvikling hos daginstitutionernes pædagogiske personale, der anses som værende det bærende element for projektets bæredygtighed også i fremtiden

Projektet bidrager først og fremmest til styrkelsen af børns selvstændige og kreative erfaringer ved kunst og kultur gennem aktiv deltagelse, der tager hensyn til deres forskellige forudsætninger for at kunne bidrage. Derudover bidrager projektet til et styrket, relations skabende samarbejde på tværs af de involverede institutioners personale, hvor vi hele tiden bliver klogere på, hvordan vi mest optimalt kan gøre brug af hinanden ift. målet om at styrke børns møde og arbejde med kunst og kultur. 

Projektet bidrager med nye og anderledes måder og konstellationer at møde og arbejde med kulturen på, hvor børnene inddrages i kreative processer, der tilgodeser deres individuelle forudsætninger for at deltage, og som i høj grad tager udgangspunkt i børnenes livsverdener, deres erfaringer og ikke mindst personlige interesse.

Ved at anerkende børns forskellige forudsætninger for at kunne indgå i aktive, kreative processer, opnår børnene en oplevelse af, at de i sig selv besidder noget, der er værdifuldt og som er værd at arbejde videre med, og som de kan bidrage med til fællesskabet. Dermed bliver de klædt på til og får mod til at turde videreformidle og give udtryk for dels deres viden og erfaringer, dels det, der undrer dem hver især, og som de ønsker at udforske yderligere.